csütörtök, 08 március 2018 15:04

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

 
Szada Nagyközség Önkormányzata „az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 4/2012. (03.01.) önkormányzati rendelete, valamint a 19/2018. (02.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:
 
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Szada Nagyközség Önkormányzata (2111 Szada, Dózsa György út 88.)
 
2. Pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan értékesítése.
 
3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános.
 
4. Pályáztatásra kerülő ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerint adatai:
Szada Nagyközség Önkormányzata 1/1 arányban tulajdonos. A Gödöllői Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Szada 599/4 helyrajzi szám alatt felvett 1113 m2 nagyságú lakóház, udvar megnevezésű, belterületi ingatlan.
 
A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 25.000.000,- Ft  azaz huszonötmillió forint (mely összeget általános forgalmi adó fizetési kötelezettség terhel). Bruttó érték: 31.750.000,- Ft. (azaz harmincegymillió-hétszázötvenezer forint).
 
5. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Szada Nagyközség Polgármesteri Hivatala
2111 Szada, Dózsa György út 88.
 
6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani, melyből egy példány minden oldalát aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Szada, 599/4 hrsz. alatti ingatlan 1113 m2 megvételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!
 
7. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, címét (székhelyét)
Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról
Pályázó nyilatkozata arról, hogy semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn az Önkormányzattal szemben.
A pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (bruttó, egyösszegű megajánlást kér a kiíró), valamint a vételár megfizetésének, esetleg a vételi opciónak a feltételeiről.
Az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor szerződéstervezetet is csatolnia kell
A pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.
 
8. A pályázatok elbírálásának szempontja:
Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem állhat fenn. Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb összegű, összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tevő pályázó részére történik.
A pályázó tudomásul veszi, hogy az Államot elővásárlási jog illeti meg az önkormányzat által elidegenített ingatlanra, így a szerződéskötés előtt az Állam elővásárlási jogával élhet a pályázó által tett vásárlási feltételekkel azonos feltételekkel. Az Állam nyilatkozattételének jogvesztő határideje: a kézbesítéstől számított 35 nap.
A benyújtott pályázatokat Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati ajánlattétel benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 15 munkanapon belül bírálja el.
 
9. Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előírások:
Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 60 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől, illetve az Állam elővásárlási jogával való éléséről szóló nemleges nyilatkozat Önkormányzathoz való beérkezésétől, illetve a nyilatkozattételre nyitva álló 35 napos határidő leteltétől számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi (opciós adásvételi) szerződést. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik. Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot. Vételi opció vásárlása esetén a vételi jogra vonatkozó Ptk. rendelkezések az irányadók. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, úgy a kiíró döntése szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.
 
10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2018. május 2. 12.00 óra
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik személyesen vagy postai úton. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 
11. Pályázati ajánlatok bontásának időpontja:
2018. május 3. 14.00 óra
helye: 2111 Szada, Dózsa György út 88. tanácskozó terem
A pályázatok felbontásánál a kiíró, illetve az őt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek.
Az ajánlattevők között azonos ajánlattétel esetén a jelenlévők között versenytárgyalásra kerül sor. A versenytárgyaláson az érvényes ajánlatot tevő és azonos ajánlatot adó személyek egy ízben emelhetik az általuk tett vételár ajánlati összegét.
 
12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
 
13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Oroszi Sándor polgármesternél vagy Drozdik Béla műszaki vezetőnél a 28/503-065-ös telefonszámon lehet.
 
14. Pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a kiíró megvizsgálja. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesülte esetén, Képviselő-testületi határozat alapján szerződést köt a nyertes pályázóval.
 
15. Egyéb információ:
Az ingatlan igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítsa. Az ingatlan a minimális eladási ár (kikiáltási ár) alatt nem kerül értékesítésre.
 
A pályázati hirdetmény teljes szövege a település hirdetőtábláján és a honlapon is megtekinthető.
 
Szada, 2018. 02. 28.                                             
 
Oroszi Sándor sk.
  polgármester