kedd, 02 május 2017 17:17

Állásajánlat - intézményvezető

 
Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár (közművelődési intézmény) intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig szól. 
 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 63. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetőjének feladata a közművelődési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A közművelődési intézmény tevékenységének szakmai irányítása, rendezvények, foglalkozások szervezése és lebonyolítása (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények szervezése). Munkahelyi, iskolai szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása. Könyvtári feladatok irányítása. Székely Bertalan emlékének őrzése, ápolása és az ehhez tartozó művészeti, nevelési tevékenységek irányítása. Székely Műteremház és Galéria működtetése. Az intézményvezető felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának magas színvonalon történő ellátásáért, felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt történő időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. 
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bek. alapján
aa) felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat és
d) kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése 
 • A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető 
 • Cselekvőképesség 
 • Büntetlen előélet (és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt) 
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Főiskola, tanári szak, 
 • Közművelődési intézményben eltöltött legalább10 év vezetői gyakorlat 
 • Helyismeret 
 • Idegennyelv-ismeret 
 • Múzeumpedagógiai és múzeumi kommunikációs ismeretek 
 
Előnyt jelentő kompetenciák: 
 • Rugalmasság, kreativitás 
 • Jó kommunikációs készség, határozott fellépés 
 • Magabiztos számítógép-kezelés, office alkalmazások ismerete 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza 
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program 
 • Iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata 
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek igénylését igazoló dokumentum 
 • Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok (munkáltatói igazolás) 
 • Nyilatkozat, melyben a pályázó vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi és az azt igazoló okiratot a munkáltatónak bemutatja (A magasabb vezető mentesül az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász, vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az említett tanfolyamot vezetői megbízatását megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.)
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oroszi Sándor polgármester nyújt, a 06-28/503-065, 26. mellék -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 367/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.  
Elektronikus úton Oroszi Sándor polgármester részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül 
Személyesen: Oroszi Sándor polgármester, Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Az elbírálás eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A kiírásnak meg nem felelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 2. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 • www.szada.hu - 2017. május 2.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szada.hu honlapon szerezhet. 
 
 

Hírek

Szadai aratás

 

Művészetek-kertje tábor a Székely-kertben

 

Hősök napja Szadán

 

PálFeri Atya Szadán